REGULAMIN SKLEPU

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO niebieskiklimat.pl

 

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)  

 

Sklep internetowy działający pod adresem niebieskiklimat.pl prowadzony jest przez firmęXLAND Magdalena Głowska-Skąpska właściciel Magdalena Głowska-Skąpska z siedzibą przy ulicy Dworcowej 39, kod : 64-500 Szamotuły ,   REGON: 301204089, NIP: 7871846459.  Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@niebieskiklimat.pl lub telefonicznie pod  numerem telefonów: (+48) 61 634 21 11, 663200900.

 

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez firmą XLAND Magdalena Głowska-Skąpska pod adresem dmuchamy.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu,

Sprzedający – firma XLAND Magdalena Głowska-Skąpska z siedzibą przy ulicy Dworcowej 39, kod : 64-500 Szamotuły

Numerem konta bankowego Sprzedającego – PLN PKO BANK POLSKI SA 50 1020 4128 0000 1502 0085 5353

Kupujący - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium RP.

Konsument - jest Kupujący, który jest osobę fizyczną dokonującą zakupu towaru od Sprzedającego niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Kupującemu poprzez wybraną formę dostawy.

 

I POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu niebieskiklimat.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów do Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  do anulowania zamówienia i uprawnienia Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako Kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą. W przypadku złożenia zamówienia przez podmiot nie będący Kupującym, w rozumieniu niniejszego regulaminu, realizacja zamówienia może nastąpić jedynie za wyraźną pisemną zgodą Sprzedającego. W przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedającego na realizację zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim sposób przekazania pisemnej zgody Sprzedającego zostanie ustalony dla każdego takiego przypadku indywidualnie pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

Każdy Kupujący dokonujący zakupu towarów oferowanych przez Sprzedającego jest obowiązany zapoznać się z treścią regulaminu. W tym celu Sprzedający nieodpłatnie udostępnia treść regulaminu pod linkiem znajdującym się na stronie głównej Sklepu pod nazwą „Regulamin”.

 

II PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu oraz oferowane w ramach działalności Sprzedającego. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe (chyba że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej), wolne od wad fizycznych lub prawnych, są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP.

 

III ZAMÓWIENIE  

Sprzedaż towarów odbywa się poprzez Sklep w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość na zasadach wynikających z regulaminu.

 

Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest w ciągu 24 godzin przez pracownika sklepu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Pracownik weryfikuje dane osobowe Klienta i potwierdza fakt złożenia zamówienia, koszt i termin dostawy. Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w chwili Potwierdzenia zamówienia przez sklep, następującego drogą elektroniczną (e-mail) bądź faksem. O ile warunki określone w Zamówieniu oraz Potwierdzeniu nie są ze sobą zgodne w jakimkolwiek punkcie, do zawarcia umowy dochodzi dopiero w momencie uzgodnienia wszystkich warunków realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia,sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Odwołanie już potwierdzonego zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą sklepu. W przypadku zamówienia towarów importowanych lub nietypowych (produkowanych specjalnie na zamówienie Klienta) co do zasady nie ma możliwości odwołania zamówienia

 

Zamówienie towaru Kupujący może składać za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.

 

Zamówienia w Sklepie Kupujący dokonuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. W celu dostarczenia towaru Kupującemu zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, lub adresu do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby) adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych adresowych, o których mowa w ust 5, w tym zwłaszcza numeru telefonu. Pracownik sklepu może dodatkowo weryfikować zamówienia telefonicznie. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Kupującego adresu dostawy.

 

Przed złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji umowy.

 

W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.

 

Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.  

 

IV CENA

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i EURO oraz zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.

 

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia złożonego zgodnie z procedurą opisaną w Dziale III regulaminu przez Kupującego oraz przyjęciem zamówienia przez Sklep.

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Również inne informacje zawarte na stronie Sklepu, w szczególności takie jak zawartość towaru, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Kupującego i przyjęcia jego oferty przez Sprzedawcę.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania promocji bądź wprowadzania w nich zmian

 

Zmiany, o których mowa w ust 4 regulaminu nie dotyczą złożonych do momentu ich wprowadzenia i zgodnych z regulaminem zamówień Kupującego i zawartych na ich podstawie umów sprzedaży.

 

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedającego

b) (przedpłata),

c) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki z towarem od kuriera,

d) płatność online

 

Za moment dokonania zapłaty ceny za towar uważa się moment wpływu pieniędzy na konto Sprzedającego.

 

Do każdego zakupionego towaru dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

Cena brutto towaru nie obejmuje kosztu jego przesyłki do Kupującego.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu tytułem zawartej umowy sprzedaży należność stanowiącą sumę ceny zakupu towaru powiększoną o koszty przesyłki towaru do Kupującego.

 

Zaproszenie do umowy na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz towar promocyjny dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości oferta złożona przez Kupującego, w sposób określony w punkcie III regulaminu, po wyczerpaniu zapasów nie będzie mogła być realizowane o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika sklepu

 

V DOSTAWA TOWARU  

Wysyłka towaru od Sprzedającego realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

Warunki dostawy w sklepie PL obowiązują tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Towar zostanie dostarczony do Kupującego, po wypełnieniu przez niego wymogów wynikających z regulaminu, w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za towar oraz kosztów jego przesyłki do Kupującego lub informacji o wysyłce za pobraniem.

 

Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Kupującego: za pośrednictwem kuriera wybranego przez Sprzedającego. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Kupujący zostanie poinformowany na stronie Sklepu.

 

Wysokość kosztów przesyłki towaru uzależniona jest od wagi paczki z towarem wysyłanej do Kupującego.

 

Odbiór przesyłki od kuriera wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu przez kuriera, przechodzą na niego wszelkie uprawnienia i ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

 

Kupujący w momencie odbioru przesyłki z towarem od kuriera ma prawo w obecności kuriera ocenienia stanu opakowania przesyłki oraz znajdującego się w nim produktu oraz jego zgodności ze złożonym przez niego zamówieniem. W przypadku widocznego uszkodzenia towaru lub opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia opakowania przesyłki lub produktu i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

 

Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Po takim zawiadomieniu Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.

 

W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.  W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.  W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie w Sklepie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Kupującemu wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

VI  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni) od daty odebrania towaru. Do zachowania 14 - dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, lub w innej pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w regulaminie (listem poleconym lub e-mailowo).

 

Sprzedający przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:

a)  zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną  zgodą Klienta, który został poinformowany przez

     rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu,

b)  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu

     jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)  Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający

     świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do

     wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument  zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.  

 

VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Kupującego opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep.

 

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedającego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

Kupujący będący Konsumentem ma prawo żądać od Sprzedającego doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów. W stosunku do Kupującego, który jest Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji w ramach rękojmi przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia w przypadku konsumenta i niezwłocznie w przypadku przedsiębiorcy. W takim przypadku Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@bipcompany.eu lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą  reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Kupującego składającego reklamację.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.

 

Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

 

Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem koszty związane z przesłaniem towaru posiadającego wady, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi czy gwarancji.

 

Kupującemu nie będącemu Konsumentem przysługuje prawo reklamowania towaru na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, Sprzedający może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Kupujący, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 

Kupujący będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

 

W przypadku sporów, których stroną jest konsument, konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedającego na mediację, o którą wniósł konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

 

W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).

 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


Umowa jest zawarta z chwilą zaakceptowania przez Pana informacji przesłanej przez nas emailem, dotyczącej dostępności produktu oraz jego ceny.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel